โลก

เอกสารของสหรัฐฯระบุว่าอินเดียที่เข้มแข็งจะทำหน้าที่ถ่วงดุลกับจีน | เอกสารของสหรัฐฯยกย่องอินเดียที่แข็งแกร่งสหรัฐฯกล่าวว่า ‘อินเดียจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างดุลอำนาจกับจีน’

อเมริกา

เอกสารของอเมริการะบุว่าอินเดียที่เข้มแข็งจะทำงานเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับจีนด้วยความช่วยเหลือจากประเทศที่มีใจเดียวกัน อินเดียเป็นผู้นำในเอเชียใต้และมีบทบาทเป็นผู้นำในการรักษาความมั่นคงของอินโด – แปซิฟิก

ไฟล์รูปภาพ

Back to top button