โลก

สมเด็จพระสันตะปาปาไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสวดมนต์ปีใหม่ได้เนื่องจากความเจ็บปวดข้อความปีใหม่ที่ได้รับจากที่บ้าน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสวดมนต์ปีใหม่ได้เนื่องจากความเจ็บปวด ดังนั้นเขาจึงให้ข้อความของปีใหม่จากที่บ้าน ข้อความของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนี้เผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนสำหรับหัวใจ

Back to top button