สุขภาพ

ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปีต้องได้รับการตรวจสุขภาพทั้ง 5 ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอ | การตรวจสุขภาพสตรี: การตรวจทั้ง 5 ข้อนี้ ต้องทำโดยผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี

สุขภาพของผู้หญิง

ผู้หญิงคิดว่าเมื่ออายุ 20-30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพใดๆ แต่นี่เป็นความคิดที่ผิด

ภาพสัญลักษณ์

Back to top button