NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

เจาะลึก'บางกอก เดค-คอน'หลังเข้าตลาดหุ้น

Corporate Insight

Corporate Insight : เจาะลึกธุรกิจทำเฟอร์นิเจอร์หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น "นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บางกอก เดค-คอน "NOW26" 10-6-57 Corporate Insight : เจาะลึกธุรกิจทำเฟอร์นิเจอร์หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น "นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บางกอก เดค-คอน "NOW26" 10-6-57
Tags : นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ,บางกอก เดค-คอน,ธุรกิจ,เฟอร์นิเจอร์,จดทะเบียน,ตลาดหุ้น

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

วิดีโอยอดนิยม