NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

"ภูฟ้า...มลาบรี" เปลี่ยนวิถีปลูกผักหลังบ้าน

ทีมล่าความจริง

ล่าความจริง พิกัดข่าว : "ภูฟ้า...มลาบรี" เปลี่ยนวิถีปลูกผักหลังบ้าน "NOW26" 17-06-60

นโยบายของรัฐหลายๆ นโยบาย แม้จะเป็นเรื่องดีที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ก็มีบางแง่มุมเหมือนกันที่ทำให้วิถีชีวิตคนเล็กคนน้อยต้องเปลี่ยนแปลงๆไป โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ และคนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย

ดังเช่น “ชนเผ่ามลาบรี” ที่เคยดำรงชีวิตอยู่กับป่า เมื่อรัฐมีนโยบายจัดสรรที่ดินทำกินให้ พวกเขาจึงไม่มีศักยภาพพอที่จะทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ การช่วยเหลือดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในระยะต่อๆ มา จึงเป็นเรื่องจำเป็นไม่แพ้การประกาศนโยบาย ไปติดตามบทเรียนเรื่องนี้จากรายงานพิเศษ

ชุมชนภูฟ้า หมู่ 3 ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเผ่ามลาบรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับชาวมลาบรีในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ สำหรับการปรับตัวในอนาคต โดยมอบหมายให้หน่วยจัดการต้นน้ำ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ่อเกลือ รับผิดชอบดำเนินงานประจำชุมชน

วิธีการปลูกผักบุ้งของชุมชนภูฟ้า จะปลูกบนแปลงส่วนรวมของชาวบ้าน เนื้อที่ 1 ไร่ สาเหตุที่ต้องฝึกอบรมการปลูกผักบุ้ง เพราะวิถีของชนเผ่ามลาบรีแต่เดิมมีชีวิตอยู่ในป่าเป็นหลัก และมีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ ไม่กักตุนอาหาร ไม่ทำเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ไม่เป็น แต่เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งตามนโยบายจัดสรรที่ดินทำกินของรัฐบาล ทำให้ชนเผ่ามลาบรีต้องปรับตัว ด้วยการหันมาเรียนรู้วิธีปลูกผักและเลี้ยงสัตว์

ผักที่ปลูกมีหลายชนิด ทั้งผักบุ้งจีน / ผักกวางตุ้ง / ถั่วฝักยาว / ฟักทอง / พริก / แตงกวา / สับปะรด / และมะเขือเทศ / นอกจากปลูกผักแล้ว ยังเรียนรู้ที่จะเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารอีกด้วย

ตอนแรกที่เริ่มปลูกค่อนข้างมีปัญหา เพราะชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องปลูกผักลงแปลงเลย ชาวบ้านจึงเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ และเห็นพ้องร่วมกันทำโครงการส่งเสริมเกษตรหลังบ้านความพอเพียง โดยมีศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน

นันทิดา ชาวพนาไพร อธิบายถึงโครงการปลูกผักหลังบ้านว่า ต้องนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะเป็นต้นกล้าก่อน จนมีอายุที่จะสามารถนำไปปลูกลงแปลงได้ จึงนำเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกได้ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน เพื่อนำไปปลูกผักในพื้นที่หลังบ้านของตนเอง

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านไม่ยอมรับการปลูกผัก แต่เลือกที่จะเข้าไปหาผักในป่า หรือไปซื้อที่ตลาดแทน แต่เนื่องจากผักบางชนิดมีสารเคมี ทำให้มีอาการป่วย หมอจึงให้ความรู้ในเรื่องนี้ ชาวบ้านจึงอดทนและเรียนรู้ที่จะปลูกผักกินเอง

ชุมชนภูฟ้ามี 19 ครัวเรือน 20 ครอบครัว ประชากร 72 คน เดิมชนเผ่ามลาบรีที่นี่ตั้งชุมชนอยู่ที่ อำเภอร้องกวาง บ้านห้วยฮ่อม จังหวัดแพร่ แต่เนื่องจากมีเยาวชน 9 คน ในหมู่บ้านมาทำงานอยู่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จึงมี 11 ครอบครัวย้ายมาอยู่ด้วย

การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ทำให้ชาวบ้านมีวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ทั้งยังเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ ส่งผลดีต่อสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

Tags : now26,ช่องนาว26,ชนเผ่ามลาบรี,เคยดำรงชีวิตอยู่กับป่า,รัฐมีนโยบายจัดสรรที่ดินทำกิน,ไม่มีศักยภาพพอที่จะทำมาหากิน,ช่วยเหลือดูแลวิถีชีวิตของประชาชน,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม