NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

โจทย์ใหญ่ดับไฟใต้...ทุ่มงบพัฒนา 2 พันล้านสู้ภัยความไม่สงบ

ทีมล่าความจริง

ล่าความจริง พิกัดข่าว : โจทย์ใหญ่ดับไฟใต้...ทุ่มงบพัฒนา 2 พันล้านสู้ภัยความไม่สงบ "NOW26" 20-04-60

จากสถานการณ์ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งฝ่ายความมั่นคงคาดว่าเป็นการแสดงศักยภาพของกลุ่มขบวนการว่าพวกเขายังมีตัวตนและก่อเหตุได้ รวมถึงตอบโต้กรณีที่มีผู้ต้องหาคดีความมั่นคงเข้าโครงการ “พาคนกลับบ้าน” มากขึ้น แต่สถานการณ์ร้อนแรงดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้งานด้านการพัฒนาพื้นที่ลดความเข้มข้นลงไป เพราะรัฐบาลเชื่อว่าหากเศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น ประชาชนมีงาน มีรายได้ ก็จะช่วยหนุนเสริมให้สันติสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

ล่าสุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศอ.บต. แถลงผลงานในรอบ 6 เดือนของผู้บริหารชุดปัจจุบัน ทำให้พอมองเห็นทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้อย่างแจ่มชัดขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายบูรณาการไว้ 4 เป้าหมาย รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษ

ในงาน “ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงกับ ศอ.บต. กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวานนี้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ศอ.บต. ใช้โอกาสนี้แถลงผลงานในรอบ 6 เดือนให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ลูกเสือสันติสุข และประชาชนได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาที่กำลังก้าวเดินต่อไป

ศอ.บต.ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ คปต. มุ่งเน้นงานพัฒนาเพื่อเสริมงานด้านความมั่นคงควบคู่กับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยกำหนดเป้าหมายบูรณาการไว้ 4 เป้าหมาย คือ พื้นที่มีระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้าน เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนและชุมชนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพจากรัฐ รวมทั้งมีความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจและสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาพื้นที่ คือเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีทั้งการส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงแพะ โคเนื้อ ทำประมงพื้นบ้าน พร้อมเร่งรัดการลงทุนในธุรกิจพลังงานอย่างน้อย 2 แห่ง พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคม จัดตั้งเมืองการค้าปลอดภาษี การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่เบตง และปลากือเลาะห์ เพื่อจัดทำเป็นสินค้า Premium Grade รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าการทำงานไว้ 4 ปี มีแผนงานตามห้วงเวลาเรียบร้อยแล้ว โดย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จะคอยติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดในส่วนที่ติดขัดให้

เมื่องานพัฒนาขับเคลื่อนไปพร้อมกับการใช้งบประมาณ ทำให้ ศอ.บต ถูกตรวจสอบการใช้งบบางส่วนว่าไม่โปร่งใส ซึ่งเลขาธิการ ศอ.บต. ยืนยันว่า งบกว่า 2 พันล้านบาท ใช้ตามแผนงานและโครงการ ไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้

เช่นเดียวกับการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่จำนวนหลายสิบล้านบาที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ ถือเป็นการทำงานนอกเวลาราชการ แต่ลูกจ้างของโครงการจะได้ในลักษณะที่เป็นเงินจ้างเหมา ซึ่งได้ทำความเข้าใจไปแล้ว ขณะที่โครงการพาคนกลับบ้าน แม้ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จะเป็นเจ้าของโครงการ แต่ ศอ.บต. เป็นหน่วยเสริม ก็ต้องหางาน หาอาชีพรองรับให้คนเหล่านี้ โดยทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบราชการ

ส่วนโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ หรือมัสยิด 300 ปีในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ใช้งบกว่า 149 ล้านบาท ที่ขณะนี้ถูกมองว่าบริษัทที่ได้งานไป ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จะยังมีความชอบธรรมในการดำเนินงานต่อหรือไม่นั้น เลขาธิการ ศอ.บต. บอกว่า บริษัทยังไม่ล้มละลาย ประกอบกับผู้รับจ้างทำงานนี้เป็นกิจการร่วมค้า 2 บริษัท อีกบริษัทยังไม่มีปัญหา ศอ.บต.ยังไม่สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ และต้องหารือกับกรมบัญชีกลางกับกรมบังคับคดี ก่อนที่จะดำเนินการใดๆต่อไป เพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับ

การลุยงานพัฒนาท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทาย ศอ.บต. และหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกหน่วย ตัวแปรของความสำเร็จของการพัฒนาในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมสูงมาก ซึ่งเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ ศอ.บต.ต้องขับเคลื่อนต่อไป

Tags : now26,ช่องนาว26,ทีมล่าความจริง,สถานการณ์ความรุนแรง,จังหวัดชายแดนภาคใต้,ผู้ต้องหาคดีความมั่น,โครงการพาคนกลับบ้าน,

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม