NOW26.TV

วิดีโอล่าสุด

ประชุมสนช.พิจารณาพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ...

ข่าว

พิกัดข่าวทั่วไทย : พิจารณาร่างพ.ร.บ.เรื่องด่วน 4 ฉบับ "NOW26" 20-04-60

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.15 น.ที่ผ่านมา โดยประธานสนช.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้แจ้งถึงระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งต่อสมาชิก่อนหน้านี้ รวมถึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสนช.

ในส่วนของวาระการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอเป็นเรื่องด่วน 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คือ ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

นอกจากนี้ยังมีวาระเร่งด่วนเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ 4 คือร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ....

โดยมีสมาชิกสนช.เสนอให้พิจารณาเป็นวาระแรก โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ได้แถลงต่อสนช. โดยครม.ขอให้ประชุมลับ เพราะครม.ยังไม่ได้ปลดชั้นความลับ ในขั้นลับที่สุด ตามที่ดำเนินการมาตามขั้นตอน ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

จากนั้นประธานสนช.ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม และยุติถ่ายทอดสดการประชุม

สำหรับวาระเรื่องให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นบางรายการ นั้นมีรายละเอียดในการดึงงบจาก 36 หน่วยงาน ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เป็นเงินประมาณ 11,866 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการโอนงบในกรณีที่งบลงทุนในทุกงบรายจ่ายตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

Tags : ช่องนาว26,now26,การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,ประธานสนช.,นายพรเพชร วิชิตชลชั,ระเบียบวาระการประชุม,เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสนช., ,พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.

recommend programs

  • ทีมล่าความจริง

  • ตามตำนาน

  • แดนอสรพิษ

วิดีโอยอดนิยม