NOW26.TV

พระราชดำริไร้พรมแดน

พระราชดำริไร้พรมแดน
ABOUT
พระราชดำริไร้พรมแดน

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP.10 : ชีวิตใหม่เกษตรกรเลโซโท

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP.9 : สานสืบวิถีพอเพียงที่ภูฎาน

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP.8 : เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในติมอร์

 • พระราชดำริไร้พรมแดนEP.7:ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในติมอร์

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP6:กัมปงเฌอเตียล โอกาสใหม่ของชาวซอมโบร์

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP.5 : ปฏิบัติการฝนหลวงบนพื้นที่แห้งแล้ง

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP.4 : ผู้เยียวยาจากฟ้าสู่ดิน

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP.3 : ไทย-ลาว บนดินน้ำเดียวกัน

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP.2 : ปลูกความยั่งยืนขึ้นจากผืนทราย

 • พระราชดำริไร้พรมแดน EP.1 : มรดก ธ สถิตโลก

recommend programs

 • ทีมล่าความจริง

 • ตามตำนาน

 • แดนอสรพิษ

 • พลเมืองป่า

 • คลับโสภา

 • มวยไทย เกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์

 • จุดเกิดเหตุ

วิดีโอยอดนิยม